PËR NE

Për NE

PËR NE

GJAT VITEVE.

Historija e Shtypshkronjës, e cila në bazë është histori me veprimtari grafike në Republikën e Maqedonisë, filloj me punë në 12.11.1944, vetëm tetë ditë pas çlirimit të Manastirit. Filloi si puntori zejtarike me 22 të punësuar, që për gjashtë dekada të mbij në industri bashkëkohore grafike, te e cila egzistojnë rreth 200 të punësuar, nga sferat dhe profilet e ndryshme. Në vitin1948 Shtypshkronja u transformua në ndërmarrje industrijale, te e cila prej vitit 1950 është kyçur vetëqeverisja puntorike. Deri në fillimin e viteve 70-ta ka zhvillim të pavarur, ashtuqë që transformohet në Organizatë Themelore për punë të bashkuar ,,Kiro Dimitrovski Dandaro" , në kornizë të organizatës puntorike Enti grafik i Manastirit. Në fillim të viteve 90-ta, në proçesin e tranzitimit të kapitalit shoqëror, u rrit në Shoqëri aksionerike, në të cilën formë me sukses daton deri në sot. Prej fillimit të vet, deri në sot Shtypshkronja e ruajti kontinuitetin e zhvillimit, të formuara janë kushte sipërfaqsore, kadrike dhe tehnologjike, të cilat i mundësojnë zhvillim dhe prosperitet të përhershëm.

GJAT VITEVE

EKIPI YNË

SHTYPSHKRONJA SOT

EKIPI YNË

ATË QË E PREMTOJMË

Certifikatat

Për NE

PËR NE

Design cup

Studio dizajni

Ekipi Jonë dizajnerik është i përbërë nga dizajnerë kreativ, komunikativ dhe të veçantë, të cilit do t'ju mundësojnë spektër të gjerë të dizajnit dhe shërbimit grafik. Qëllimi Jonë kryesor është ta gjallërojmë vizionin Tuaj. Prej fillimi deri në fund, stafi Ynë me përvojë do ta krijojë dizajnin të cilin Ju e dëshironi dhe i cili do Ju japë përparsi para konkurencës tuaj.

1
1
Design cup

Pregatitje grafike

Duke përdorur tehnologjinë më të re bashkëkohore, deri tash kemi dizajnuar dizajne më të ndryshme për: kartvizita, broshura, fletëpalosje, parulla, revista, magazina, kataloge, amballazha për prodhimet e industrisë ushqimore dhe joushqimore, kimike, farmaceutike dhe shumë industri të tjera